Usługi
 

Oferujemy Państwu kom­plek­sowe przy­goto­wanie i sporzą­dze­nie doku­menta­cji technicznej oraz realizację zadań związanych z:

  • budową i moder­niza­cją systemów ciepło­wniczych
  • budową węzłów cieplnych
  • budową pompowni
  • techno­log­iami bez­wykopo­wymi

Roboty budowlane re­a­li­zu­je­my w systemie:

  • generalnego wykonawcy
  • wykonawcy częściowego